Συμφωνείτε με την απόφαση του Σερβετάλη να αποχωρήσει από την παράσταση;

Choose one answer:
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Συμφωνείτε με την απόφαση του Σερβετάλη να αποχωρήσει από την παράσταση;

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}