పొలిటికల్‌ సెటైరికల్‌ మూవీ ‘ఎల్‌.కె.జి.2020’ ఎలా ఉంది?

Choose one answer:
బాగుంది
బాగోలేదు
చెప్పలేం!
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

పొలిటికల్‌ సెటైరికల్‌ మూవీ ‘ఎల్‌.కె.జి.2020’ ఎలా ఉంది?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}