పోల్: ఏపీలో పంచాయితీ ఎన్నికలు నిర్వహించడం సరైన నిర్ణయం అని మీరు భావిస్తున్నారా?

Choose one answer:
A) అవును ఎన్నికలు నిర్వహించాలి
B) కాదు ఎన్నికలు వాయిదా వేయాలి.
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

పోల్: ఏపీలో పంచాయితీ ఎన్నికలు నిర్వహించడం సరైన నిర్ణయం అని మీరు భావిస్తున్నారా?

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}