ಮಂಗಳೂರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯೆ

Choose one answer:
View Results

Comments

Facts About This Straw Poll

"ಮಂಗಳೂರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯೆ" was created on 01/12/2018 at 03:29:36.
The poll has 3 answer options and already received 726 votes.
With a whopping 50.83 % of all votes, "ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ" was clearly the most favorite answer.
Selecting multiple answers is not allowed. Duplication checking is based on the voter's IP-address.

Create Your Own Straw Poll Now!

Create Poll

powered by StrawPoll.com

Disclaimer: Please note that this website provides simple opinion polling for everyone.
The content of this poll is neither created nor endorsed by strawpoll.com.
It should not be used as a representative survey.