കല്ലാനിക്കാവ് പൂരത്തിന് ആടാൻ നിങ്ങൾ ഏതു ടീമിന്റെ കൂടെയാവും

Choose one answer:
View Results

Facts About This Straw Poll

"കല്ലാനിക്കാവ് പൂരത്തിന് ആടാൻ നിങ്ങൾ ഏതു ടീമിന്റെ കൂടെയാവും " was created on 01/12/2018 at 02:18:16.
The poll has 9 answer options and already received 8819 votes.
With around 45.38 % of all votes, the most favorite answer was "കാൽവരി B -ആശാരിപ്പടി വരവ് കമ്മിറ്റി ".
Selecting multiple answers is not allowed. Duplication checking is based on the voter's cookies.

Create Your Own Straw Poll Now!

Create Poll

powered by StrawPoll.com

Disclaimer: Please note that this website provides simple opinion polling for everyone.
The content of this poll is neither created nor endorsed by strawpoll.com.
It should not be used as a representative survey.