อีจันโพลล์ เห็นด้วยหรือไม่? BTS ประกาศห้าม รับ-ส่งของ บริเวณประตูสถานี

Choose one answer:
ไม่เห็นด้วย!! แค่นัดรับส่งของเอง ทำไมต้องห้าม
เห็นด้วย!! เพื่อความเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางการสัญจร
ไม่ออกความคิดเห็น
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

อีจันโพลล์ เห็นด้วยหรือไม่? BTS ประกาศห้าม รับ-ส่งของ บริเวณประตูสถานี

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}