കുറുപ്പ് സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ

സ്വന്തം അഭിപ്രായം രേഖപെടുത്താം
Choose one answer:
കൊള്ളാം
ഇഷ്ടമായില്ല
കുഴപ്പമില്ല
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

കുറുപ്പ് സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}