മരക്കാർ സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ട്

കണ്ടവർ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യുക
Choose one answer:
കൊള്ളാം
കൊള്ളില്ല
കണ്ടിരിക്കാം
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

മരക്കാർ സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ട്

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}