കാവൽ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ

സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ട്
Choose one answer:
ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു
കുഴപ്പമില്ല
കുറച്ചൂടെ നന്നാക്കാമായിരുന്നു
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

കാവൽ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}