Bạn có sẵn sàng trả phí khi đăng tin trên AloGap không

- Phí đăng tin 5k/tin đăng trong 1 tháng - Phí gia hạn 3k/tin thời hạn 1 tháng
Choose one answer:
Không
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

Bạn có sẵn sàng trả phí khi đăng tin trên AloGap không

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}