אין שאלה, זה ברור שמישל ביטון דומה יותר ל...

by a guest
Choose one answer:
אבאל'ה, שוקי ביטון
אמאל'ה, עדן בן זקן
This poll is closed, you cannot vote on it anymore.
{{ error }}

אין שאלה, זה ברור שמישל ביטון דומה יותר ל...

This is the result after {{ content.poll.total_votes }} voteperson votedvotespeople voted:
{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}