ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀಡಿದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಾಪಾಸು ಎಸೆದ ರಜ್ಮಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ; ಸರಿಯೆ ? ತಪ್ಪೆ ?

What's this?
powered by StrawPoll