Άσχετα εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις πρόωρες εκλογές, πιστεύετε τελικά πως θα γίνουν;

Poll options
What's this?
powered by StrawPoll