What's your favourite #SledTown, Thompson, Manitoba or Tumbler Ridge, British Columbia?

What's this?