5 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತ- ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯೆ?

Poll options
What's this?
Your browser is blocking third-party cookies while using an embedded poll. Try voting on the poll page: Click here.