നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ

മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാലും, അല്ലുഅർജ്ജുനും, ടോവിനോയും കൂടെ സ്‌പൈഡർമാൻ സീരീസും ഒന്നിക്കുന്ന ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സിനിമ കാണാനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്
Choose one answer:
പുഷ്പ
മരക്കാർ
മിന്നൽ മുരളി
സ്‌പൈഡർമാൻ നോ വേയ് ഹോം
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}