നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പം

ഇതൊരു ചർച്ചയാകേണ്ട വിഷയമേയല്ല എന്നിരുന്നാലും ചിലർക്ക് തിരിച്ചടി ആവശ്യമാണ്
Choose one answer:
ഫിറോസ് ചുട്ടിപ്പാറക്കൊപ്പം
കുരുപൊട്ടലിനൊപ്പം
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പം

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}