നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പം

by a guest · ·
ഇതൊരു ചർച്ചയാകേണ്ട വിഷയമേയല്ല എന്നിരുന്നാലും ചിലർക്ക് തിരിച്ചടി ആവശ്യമാണ്
Choose one answer:
ഫിറോസ് ചുട്ടിപ്പാറക്കൊപ്പം
കുരുപൊട്ടലിനൊപ്പം
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This poll was created by and neither created nor endorsed by StrawPoll.

Information On This Poll

This poll was created by from India.

It was created on {{ dayjs('2021-11-15T18:02:34Z').format('LLL') }}, .


Deadline

This poll has a deadline set to {{ dayjs(content.deadline).format('LLL') }}.

This poll has no deadline, yet.

The voting will be closed . The voting was closed .


Configuration

  • The vote duplication check is based on the IP-address.
  • To avoid fake votes and ensure more reliable poll results, VPN users are not allowed to vote.
  • Commenting is allowed for this poll.

Results

The best answer to "നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പം" is shown on the poll results page.

Create a Straw Poll in Seconds

Simple. Fast. Free.
Choose the type of your poll: