தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து உங்கள் விருப்பம் என்ன? - கருத்து கணிப்பு

Choose one answer:
ஜனவரியில் பள்ளி திறக்கலாம்
கொரோனா தடுப்பூசி அனைத்து மாணவர்களுக்கும் போடப்படும் வரை பள்ளி திறக்க கூடாது
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}

தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து உங்கள் விருப்பம் என்ன? - கருத்து கணிப்பு

{{ percent[index] }}% ({{ answer.votes }} votes) {{ answer.answer }}

Total votes: {{ content.poll.total_votes }}