தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து உங்கள் விருப்பம் என்ன? - கருத்து கணிப்பு

by Padasalai · ·
Choose one answer:
ஜனவரியில் பள்ளி திறக்கலாம்
கொரோனா தடுப்பூசி அனைத்து மாணவர்களுக்கும் போடப்படும் வரை பள்ளி திறக்க கூடாது
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This poll was created by Padasalai and neither created nor endorsed by StrawPoll.

Information On This Poll

This poll was created by Padasalai from India.

It was created on {{ dayjs('2020-12-11T10:19:40Z').format('LLL') }}, .


Deadline

This poll has a deadline set to {{ dayjs(content.deadline).format('LLL') }}.

This poll has no deadline, yet.

The voting will be closed . The voting was closed .


Configuration

  • The vote duplication check is based on the IP-address.
  • To avoid fake votes and ensure more reliable poll results, VPN users are not allowed to vote.
  • Commenting is allowed for this poll.

Results

The best answer to the question "தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து உங்கள் விருப்பம் என்ன? - கருத்து கணிப்பு" is shown on the poll results page.

Create a Straw Poll in Seconds

Simple. Fast. Free.
Choose the type of your poll: