Относно предложените от МРРБ изменения на ЗУТ (Законопроект 053-04-31)

Съгласни ли сте в Чл. 142 (10) на ЗУТ да се въведе изрично изискване, ТК да изготвя доклад за съответствие по част Конструктивна на инвестиционните проекти, вместо досегашната практика? Стар текст на чл. 142 (10): "...Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проект." https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135163904 Нов текст (Предложение на КИИП): "...Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проект и изготвя доклад, съдържащ задължително оценка за изпълнението на изискванията на чл. 142, ал. 5, т. 5 по част "Конструктивна" и чл. 169, ал. 1, т. 1...“ https://www.parliament.bg/pub/cW/20201201031352KIIP%20-%201.12.pdf
Choose one answer:
Да. ТК да полага подпис и да изготвя доклада за съответствие.
Не. Да остане само подпис, както досега.
Voting ends . Voting ended .
{{ notification }}
This poll was created by инж. Петър Иванов and neither created nor endorsed by StrawPoll.
This voting is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Information On This Poll

This poll was created by инж. Петър Иванов from Bulgaria.

It was created on {{ dayjs('2020-12-18T11:03:50Z').format('LLL') }}, .


Deadline

This poll has a deadline set to {{ dayjs(content.deadline).format('LLL') }}.

This poll has no deadline, yet.

The voting will be closed . The voting was closed .


Configuration

  • The vote duplication check is based on the IP-address.
  • To avoid fake votes and ensure more reliable poll results, VPN users are not allowed to vote.
  • To improve spam prevention and to minimize fake votes, reCAPTCHA is enabled for voting on this poll.
  • Commenting is allowed for this poll.

Results

The best answer to "Относно предложените от МРРБ изменения на ЗУТ (Законопроект 053-04-31)" is shown on the poll results page.


Changes

This poll was edited on {{ dayjs('2020-12-18 14:08:39.820294+00').format('LLL') }}.

Create a Straw Poll in Seconds

Simple. Fast. Free.
Choose the type of your poll: