જો જુની પેન્શન યોજના સિવાય તમામ માંગણી સ્વીકારાઈ જાય તો આંદોલન બંધ કરી દેવું જોઈએ ?

by pankaj prajapati ·
Poll options
What's this?
Results
This content is neither created nor endorsed by StrawPoll.