ബ്രദേഴ്സ് തെക്കേപ്പുറം ദുബായിൽവെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന TSL SEASON 2 ടൂർണ്ണമെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ടീം ഏതാണ്?

Choose one answer:
View Results

Create Your Own Straw Poll Now!

Create Poll

powered by StrawPoll.com

Disclaimer: The content of this poll is neither created nor endorsed by StrawPoll.com