ബ്രദേഴ്സ് തെക്കേപ്പുറം ദുബായിൽവെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന TSL SEASON 2 ടൂർണ്ണമെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ടീം ഏതാണ്?

Choose one answer:
View Results

Facts About This Straw Poll

"ബ്രദേഴ്സ് തെക്കേപ്പുറം ദുബായിൽവെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന TSL SEASON 2 ടൂർണ്ണമെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ടീം ഏതാണ്?" was created on 02/12/2018 at 23:48:01.
The poll has 5 answer options and already received 1123 votes.
With around 32.95 % of all votes, the most favorite answer was "AP BROTHERS".
Selecting multiple answers is not allowed. Duplication checking is based on the voter's IP-address.

Create Your Own Straw Poll Now!

Create Poll

powered by StrawPoll.com

Disclaimer: Please note that this website provides simple opinion polling for everyone.
The content of this poll is neither created nor endorsed by strawpoll.com.
It should not be used as a representative survey.