Folklore Rankings

4371 views
220 votes
3740 views
213 votes
3460 views
164 votes
3322 views
209 votes
3121 views
207 votes
2798 views
207 votes
2744 views
141 votes
2620 views
185 votes
2565 views
206 votes
2530 views
189 votes
2501 views
193 votes
2499 views
226 votes
2074 views
191 votes
2042 views
182 votes
2013 views
178 votes
1961 views
187 votes
1936 views
167 votes
1912 views
160 votes
1870 views
174 votes
1861 views
181 votes
1840 views
190 votes
1833 views
223 votes
1829 views
141 votes
1826 views
201 votes
1779 views
187 votes
1730 views
169 votes
1709 views
166 votes
1668 views
199 votes
1625 views
187 votes
1624 views
183 votes
1559 views
177 votes
1502 views
214 votes
1428 views
224 votes
1424 views
151 votes
1279 views
152 votes
1251 views
158 votes
1233 views
199 votes
1176 views
157 votes
1156 views
159 votes
895 views
149 votes
1